Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

DORADZTWO ZAWODOWE


Od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie Szkoły uczestniczą w programie LABORATORIUM-MÓJ PROFIL w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ). Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zawiera ogół działań podejmowanych przez Szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Zakres działalności:

  • Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej (o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni). Kształtowanie samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.).
  • Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji).
  • Poradnictwo grupowe- zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych).
  • Współpraca z Instytucjami rynku pracy, w tym z lokalnymi pracodawcami.
  • Uczestnictwo w Targach Pracy, Targach Edukacyjnych.
  • Organizacja spotkań informacyjno – promocyjnych.