Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

HISTORIABudynek, w którym obecnie się znajdujemy został oddany do użytku dnia 1 IX 1964 r.


Ważną kartą w historii naszej szkoły jest nadanie jej imienia PKWN. Miało to miejsce 10 X 1964 r.

Z dniem 1 października 1965r. otwarto w Pilonie Szkołę Przysposobienia Rolniczego. To nie jedyna nowość. W szkole znajduje się czasowo ambulans dentystyczny. Dzieci szkolne leczą sobie zęby, nie potrzebując jeździć do Elbląga. W roku 1970 Rada Postępu Pedagogicznego przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gdańsku ogłosiła konkurs pod hasłem „Unowocześniamy formy i metody pracy szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych”. Do konkursu zgłosił swą pracę pt. „Próby unowocześnienia bazy materialnej szkoły” - kierownik szkoły Stefan Krzemiński. Praca ta uzyskała nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł.

Lipiec przynosi pierwsze nadzieje na wybudowanie nowej szkoły. Przeprowadzono wiercenia mające na celu ustalenie struktury podłoża pod budynek szkolny. Wreszcie nastąpiło wyznaczenie fundamentów oraz zaczęcie pierwszych wykopów. Nowa szkoła będzie sześcioizbową szkołą 1000- lecia, zbudowaną ofiarnością narodu polskiego.

Kronika szkolna 1946 – 1979


Ważną kartę w historii naszej szkoły otwiera schyłek dekady.
1 września 1958 r. kierownikiem szkoły zostaje p. Irena Radtke. Zorganizowano drużynę ZHP, Ligę Przyjaciół Żołnierza, nadal istnieją i aktywnie pracują koła PCK, Ochrony Przyrody, zorganizowano Kółko Techniczne. W szkole uczy się 154 dzieci, nad którymi opiekę sprawują Janina Lewkowicz, Stefan Krzemiński i Teresa Mroczek. 1 marca 1960 r. obowiązki kierownicze przejmuje Stefan Krzemiński. W latach 60–tych szkoła mieściła się w dwóch budynkach, przy czym w jednym już za czasów okupacji była szkoła. Ten drugi budynek to adaptowany na szkołę dom mieszkalny. Pracowała tam koleżanka Teresa Mroczek.

Od czerwca 1972 r. rozpoczyna pracę kuchnia i świetlica. Nowy rok szkolny 1973/74 to pierwszy rok pracy Zbiorczej Szkoły Gminnej w Pilonie. Szkole tej podlegają szkoły 8-klasowe w Węzinie i Przezmarku oraz 4-klasowe w Bogaczewie, Weklicach i Drużnie. Gminnym Dyrektorem Szkół jest Wacław Pietuszyński, zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół jest Stefan Krzemiński. Po roku pracy Zbiorczej Szkoły następuje zmiana na stanowisku Gminnego Dyrektora Szkół. Stanowisko to obejmuje Jerzy Gutowski.
Wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju nasza szkoła zaczęła podlegać Zbiorczej Szkole Gminnej w Elblągu. Warto na chwilę wrócić do roku 1958. Wówczas to...

Witold Radtke zawiązał pierwszą drużynę harcerską. Rozkwit harcerstwa nastąpił w latach 70 – tych. Drużynom harcerskim i zuchowym przewodzili m.in.: Lucyna Górniak, Wacław Pietuszyński, Józef Skrobun i Hanna Dziąbkowska.


Po 28 latach kierowania szkołą, w 1988 r. Stefan Krzemiński odchodzi na emeryturę, a jego stanowisko obejmuje Krystyna Kłosińska. W roku 1993 dyrektorem szkoły zostaje Regina Godzieba. W roku 2007 na tym stanowisku powitaliśmy Edytę Rokitę – obecną panią dyrektor.

Lata 90–te i początek naszego wieku obfitowały w wiele zmian i reform. Szczególnym rokiem był 1999 r., kiedy to utworzono gimnazjum, a dawną ośmiolatkę zamieniono na sześcioklasową szkołę podstawową. Dwa lata później zlikwidowano szkołę w Przezmarku, zaś uczniowie tamtej placówki podjęli naukę w naszej szkole.

Pierwsza dekada nowego wieku to czas intensywnych remontów. Wymieniono pokrycie dachowe, okna, podłogi, instalację elektryczną i odgromową, drzwi, centralne ogrzewanie, przebudowano szatnie, łazienki, utworzono salę zabaw oraz pomalowano wszystkie pomieszczenia. W tym czasie wymieniono meble prawie we wszystkich klasach oraz świetlicy szkolnej.