Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

INFORMACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO

Nasza szkoła bierze udział w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" i "Postaw na Rodzinę".

Zgłoś się do pedagoga gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 • Nie potrafisz porozumieć się z innymi.

 • Masz problemy rodzinne.

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 • Pomoc Pedagoga
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 • określanie form i sposobów udzielania uczniom , w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.