Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

LET`S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów

szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg


Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REALIZOWANY PROJEKT

Od 1 maja br. realizujemy projekt partnerski pn. „LET`S GO-program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 192 uczniów 4 szkół prowadzonych przez Gminę Elbląg w zakresie nauk matematyczno przyrodniczych, językowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (inicjatywności, kreatywności, pracy zespołowej), wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 28 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 101 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 1.05.2017-30.04.2019 r.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

-zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów: językowych, przyrodniczych, matematycznych w Szkole Podstawowej w Pilonie, Szkole Podstawowej w Węzinie, Zespole Szkół w Gronowie Górnym oraz w Zespole Szkół w Nowakowie. W 4 szkołach realizowane będą zajęcia z języka angielskiego, przyrody, matematyki. Każdy rodzaj ww. zajęć będzie realizował dwa typy zajęć: dydaktyczno-wyrównawcze (wyrównujące dysproporcje edukacyjne u uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych) oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia (wykraczające poza treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, przygotowywać uczniów do konkursów, olimpiad i koncentrować się na ich indywidualnych predyspozycjach. Będą to zajęcia z wykorzystaniem wyłącznie aktywizujących metod nauczania: praca metodą projektu, prezentacje multimedialne, drama, budowanie modeli, konkursy, krzyżówki, doświadczenie).Na zajęciach z przyrody i matematyki wykorzystane będzie nauczanie oparte na metodzie eksperymentu. Uczniowie będą zdobywać umiejętności samodzielnego rozumowania, wykonywania eksperymentów, badań, tworzenia i wdrażania samodzielnych projektów.

-zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój u uczniów właściwych postaw i umiejętności: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. Będą to zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, judo oraz wyjazdy edukacyjne.

- doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej szkół prowadzonych przez Gminę Elbląg. 28 nauczycieli deklaruje potrzebę uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. Szkolenie przyjmie formę warsztatów z wykorzystaniem aktywizujących metod z zakresu budowania zespołu, doskonalenia umiejętności pracy w grupie, umiejętności komunikacji, wykorzystania metod aktywizujących, nowatorskich form i metod pracy z wykorzystaniem TOC, metod eksperymentu i rozwijania kreatywności.

-spotkania warsztatowe rodziców umożliwiające nabycie świadomości i wiedzy w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dziecka.

-doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Zadanie polega na doposażeniu 4 szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia poszczególnych zajęć w projekcie. Będą wspierały naukę, służyły nauczycielom i uczniom w czasie realizacji zajęć z przyrody, matematyki i języka angielskiego.

Projekt „LET`S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla Gospodarki, Działanie 02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg. Realizacja projektu potrwa do 30 kwietnia 2019 r. Ogólna wartość projektu: 427 882,50 zł, w tym wartość dofinansowania: 406 186, 50 zł
LET`S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów

szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg


Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoRekrutacja do projektu „LET`S GO-program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg”.


Ogłaszamy nabór uczniów do projektu “LET`S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg”. Zapraszamy chętne dzieci do udziału w zajęciach z przyrody, matematyki, języka angielskiego

Do projektu mogą zostać przyjęte dzieci uczęszczające do jednej ze Szkół biorących udział w projekcie. Rekrutacja dzieci prowadzona jest w oparciu o kryteria rekrutacyjne wskazane w regulaminie rekrutacji, który dostępny jest do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

PROCES REKRUTACJI UCZNIÓW do zajęć z przyrody, matematyki, j. angielskiego realizowany jest na podstawie opracowanego przez Komisję Rekrutacyjną (dyrektor szkoły lub/i nauczyciele) regulaminu.

Etapy rekrutacji uczniów:

·         organizacja w szkole spotkania informacyjnego, przekazanie informacji na godz. wychowawczych i zebraniach dla rodziców; dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego o chęci udziału ucznia w projekcie; weryfikacja zgłoszeń przez

Komisję; sporządzenie listy uczestników oraz listy rezerwowej.

Kryteria dostępu:

·         uczeń kształcący w jednej ze szkół biorąc. udział w proj.

·         osoby fizycznie mieszkające w rozumieniu KC i/lub prac. i/lub ucząc. się na terenie ZIT bis Elbląg

Rodzice wyrażają chęć udziału dziecka w zajęciach poprzez podpisanie dokumentów rekrutacyjnych

 

WYBORU UCZNIÓW DO ZAJĘĆ Z J.ANG.,MATEMATYKI, I PRZYRODY dokonają wychowawcy na podstawie liczby najwięcej uzyskanych przez uczniów pkt.

1.Kryterium podstawowe

·         wynik w nauce w przedmiocie, które rodzajowo związane jest z zajęciem, w którym uczeń zgłosił chęć uczestnictwa w projekcie. Przy zajęciach rozwijających uzdolnienia skala otrzymanych punktów=skala ocen (od 1-6, im wyższa tym większe pierwszeństwo), zaś przy zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych- skala pkt będzie odwrotnie proporcjonalna do skali ocen (1-6,im niższa ocena, tym większe pierwszeństwo)

2.Kryteria uzupełniające

·         opinia PPP- 1 pkt,

·         posiadany st. niepełnosprawności (na podst. orzeczenia)- 1 pkt,

·         niski status materialny rodziny (na podstawie zaświadczenia z GOPS)- 1 pkt,

·         uczeń wychowujący się z rodzinie wielodzietnej (na podstawie oświadczenia o wielodzietności)-1 pkt.

·         ucz. wychowujący się w rodzinie, w której rodzic/rodzice są niepełnosprawni(na podst. orzeczenia)-1

·         uczeń wychowujący się przez jednego rodzica (na podstawie oświadczenia) 1 pkt.

·         uczeń wychowujący się w rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym (na podstawie oświadczenia)-1 pkt.

Osoby zainteresowane udziałem swojego dziecka w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie złożeniego go w terminie do 15 września 2017 r. w

 

REKRUTACJA NAUCZYCIELI przeprowadzona będzie przez dyrektorów szkół w porozumieniu z kierownikiem projektu i koordynatorem ds. współpracy ze szkołami w IX.2017 r.

Kryteria pierwszeństwa rekrutacji:

·         zgodność kierunku wybranej formy doskonalenia z planem rozwoju placówki-5 pkt. Kryteria dodatkowe.:

·         niski status materialny- na podstawie zaświadczenia z OPS-1 pkt,

·         posiadany st. niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia)-1 pkt

Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o wypełnienie  formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły, a następnie złożeniego go w terminie do  15 września 2017 r. w sekretariacie.

 

REKRUTACJA RODZICÓW

Kryterium podstawowe:

·         rodzic/opiekun prawny ucznia biorącego udział w projekcie, Złożenie oświadczenia woli o uczestnictwie w projekcie.

Kryterium uzupełniające:

·         posiadany st. niepełnosprawności(na podstawie orzeczenia)-1 pkt;

·         niski status materialny (na podstawie oświadczenia)-1 pkt;

·         rodzic funkcjonujący w rodzinie wielodzietnej-1pkt,;

·         rodzic funkcjonujący w rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym-1pkt;

·         rodzic wychowujący dziecko samodzielnie-1 pkt.

Rodzice zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły, a następnie złożeniego go w terminie do  30 września 2017 r. również w sekretariacie.


PRELIZACJA PROJEKTU LET`S GO- programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów

szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg

REALIZOWANY PROJEKT

Trwa realizacja projektu partnerskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego „ART-KOM” z Gminą Elbląg pn. „LET`S GO-program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg”. W ramach projektu w 4 szkołach (SP w Gronowie Górnym, SP Pilonie, SP w Węzinie i SP w Nowakowie) prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, przyrody i matematyki. Uczniowie, którzy mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości uczęszczają na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Uczniowie zdolni korzystają z dodatkowych zajęć, w w czasie których nabywają treści wykraczające poza podstawę programową, przygotowując się tym samym do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Nauczyciele w czasie zajęć wykorzystują wyłącznie aktywizujące metody nauczania: pracę metodą projektu, prezentacje multimedialne, drama, budowanie modeli, konkursy, uczenie się przez doświadczenie i eksperyment. Dzięki temu uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego rozumowania, wykonywania eksperymentów, badań, tworzenia i wdrażania samodzielnych projektów. Służą im do tego zakupione pomoce dydaktyczne w ramach projektu na kwotę 50 tyś zł.
Wsparcie otrzymuje również 28 nauczycieli, którzy od października uczestniczą w szkoleniu dotyczącym stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. Szkolenie przyjęło formę warsztatów z wykorzystaniem aktywizujących metod z zakresu budowania zespołu, doskonalenia umiejętności pracy w grupie, umiejętności komunikacji, wykorzystania metod aktywizujących, nowatorskich form i metod pracy z wykorzystaniem TOC, metod eksperymentu i rozwijania kreatywności.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 192 uczniów 4 szkół prowadzonych przez Gminę Elbląg w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych, językowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (inicjatywności, kreatywności, pracy zespołowej), wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 28 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 101 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 1.05.2017-30.04.2019 r.
Projekt „LET`S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla Gospodarki, Działanie 02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg. Realizacja projektu potrwa do 30 kwietnia 2019 r. Ogólna wartość projektu: 427 882,50 zł, w tym wartość dofinansowania: 406 186, 50 zł.

Projekt Let's Go - przyroda