Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

SAMORZĄD UCZNIOWSKI


Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
mgr Mariola Budkiewicz


Rzecznik Praw Ucznia:
mgr Mariola BudkiewiczPrzewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego
Aleksandra Jagodzińska


Zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego
Kornelia Radoń

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego
Maja Wirkus


CEL GŁÓWNY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


Nauka pracowitości, samorządności samodzielności.

CELE SZCZEGÓŁOWE:


 1. nauka samorządności i samodzielności w działaniu na rzecz rozwoju własnego jako jednostki społecznej,
 1. stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli,
 1. samooceny i samodyscypliny uczniów,
 1. aktywne uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu
 1. własnych problemów,
 1. kształtowanie umiejętności zespołowego działania i pracowitości,
 1. nauka działania partnerskiego w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
 1. organizowanie lub współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez,
 1. rozwijanie i promowanie demokratycznych form współżycia,
 1. współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę,
 1. dbałość i jej (promowanie) o kulturę zachowań oraz czystość w szkole i poza nią,
 1. motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Kodeksie Ucznia.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

 1. przedstawianie – na bieżąco - władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych władz funkcji swoistego rzecznika interesów społeczności uczniowskiej,
 1. aktywne współdziałanie z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu pomo¬cy uczniom np. z trudnościami adaptacyjnymi, wspólne szukanie dróg rozwiązań,
 1. systematyczne organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykają¬cym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i ro-dzinnym, poprzez organizowanie tzw. grup samopomocy uczniowskiej,
 1. współudział w rozwijaniu zainteresowań poprzez organizowanie konkursów,
 1. organizowanie wypoczynku i rozrywki, np.: loterii fantowej, dyskoteki z bufetem, wycieczki dla najlepszych uczniów oraz uczniów, którzy poczynili duże postępy w nauce,
 1. dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, poprzez organizowanie dyżurów uczniowskich,
 1. inspirowanie i zachęcanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, do udziału w pracy na rzecz szkoły, czyli m.in. wykonywanie plakatów okolicznościowych, gazetek i pomocy naukowych, dbanie o gablotę informacyjną na holu szkoły, aktualizowanie jej wiadomości,
 1. próba rozstrzygania sporów między uczniami, zapobieganie kon¬fliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku poja¬wienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej,
 1. dbanie – na całej płaszczyźnie swojej działalności - o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji, m.in. przez zamieszczanie odpowiednich artykułów w gazetce szkolnej, wykonanie gazetek ściennych,
 1. dbanie i szerzenie kultury poprzez dawanie właściwego przykładu, również poprzez zamieszczanie odpowiednich artykułów w gazetce szkolnej, wykonanie gazetek ściennych lub przygotowywanie scenek rodzajowych pod nazwą „Z życia ucznia”
 1. kształtowanie umiejętności zespołowego działania poprzez wspólne organizowanie imprez i uroczystości, np. dekoracja sali na dyskotekę, przygotowanie loterii i sprzedaż losów, dbałość o porządek itp.,
 1. stwarzanie warunków do aktywności społecznej, uczniów poprzez wydawanie gazetki szkolnej, korzys¬tanie z radiowęzła, organizowanie apeli itp. w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności,
 1. stwarzanie warunków do samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów poprzez zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w celu, np. wstrzyma¬nia wymierzonej im kary,
 1. nauka samorządności i samodzielności poprzez dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem SU, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież,
 1. nauka samorządności i samodzielności poprzez wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej.

PRZEWIDYWANE REZULTATY:

 1. Dzieci nauczą się samorządności i samodzielności, czego dowodem będzie:
  1. uczniowie, prawie całkowicie samodzielnie zorganizują imprezy typu: walentynki czy dyskoteka:
   1. zorganizowanie (poprzez uzyskanie zgody dyrektora szkoły) sali tanecznej,
   1. przygotowanie sali tanecznej i sprzętu muzycznego,
   1. zapewnienie opieki nad dziećmi bawiącymi się (zaproszenie nauczycieli lub rodziców do opieki potwierdzone wcześniejszym oświadczeniem)
   1. powołanie dyżurnych odpowiedzialnych za porządek,
   1. przygotowanie, np. loterii fantowej (zakup towaru lub pozyskanie go u sponsora, przywiezienie go, ułożenie i wykonanie losów oraz przygotowanie grafiku sprzedających itp.),
  1. uczniowie aktywnie i systematycznie będą sobie udzielać pomocy, nie oczekując kierowania ich do takich działań przez nauczyciela,
  1. dzieci będą się starały rozwiązywać wspólnie swoje problemy, konflikty (szukanie sposobów udzielania pomocy, np. w przypadku poniżania, braku akceptacji grupy…),
  1. uczniowie będą potrafili dokonać wyboru i wyróżnienia najlepszych spośród siebie,
  1. będą się starali uczciwie i z dystansem ocenić swoje zachowanie, dokonywać prób poprawy, szukać rozwiązań we wspomnianych kwestiach,
  1. nauczą się odważnie, w sposób rzeczowy przedstawiać swoje racje i prośby skierowane do Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.
 1. Uczniowie wykształcą w sobie:
  1. umiejętność zespołowego działania i pracowitość,
  1. umiejętność działania partnerskiego w stosunkach uczniów z nauczycielami na płaszczyźnie realizacji celów wychowawczych szkoły,
  1. umiejętność współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za grupę,
  1. nawyk dbałości o kulturę zachowań oraz czystość w szkole i poza nią,
  1. zwracanie uwagi łamiącym zasady dobrego współżycia,
  1. chęć promowania kultury, napiętnowanie złych zachowań.
  1. umiejętności motywowania społecz